форум

Как да си съберете неполученото трудово възнаграждение?

Седем дни забавяне от страна на работодателя да ви изплати дължимо трудово възнаграждение е достатъчно, за да можете да предявите своите вземания по съдебен ред. Не се бавете да потърсите своите права! Практиката да не се плащат в срок и в пълен размер дължими трудови възнаграждения често е последица именно от липсата на активност у наетите лица. Неплащането на заплати говори или за нисък приоритет в отношението към работещите, или за затруднения и неплатежоспособност. И двете са от естеството да доведат до несъбираемост на изработеното от вас. Случва се недобросъвестни работодатели да източват умишлено активите на своите предприятия, за да не платят натрупаните дългове. Най-прекият юридически път е да заведете дело, след като поканите работодателя да ви плати незабавно чрез писмо с обратна разписка. Делата за трудови възнаграждения са освободени от държавна такса и могат да се възползват от реда на бързото производство. Ако много работници/служители при същия работодател не са получили дължимите им възнаграждения, можете да заведете колективен иск и да засегнете цялото предприятие. Ако има опасност работодателят да се окаже неплатежоспособен, можете да поискате от съда да наложи обезпечение за вашите вземания върху имоти, автомобили, стоки и инвентар на работодателя. Ако е започнало производство по несъстоятелност, възможностите ви за събиране на вашите трудови възнаграждения рязко намаляват. При това положение имате едномесечен срок да заявите желанието си да ползвате Фонда за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Важно е да знаете, че не можете да претендирате вземания, които са били изискуеми преди повече от три години.

Прекратяване на трудовия договор от работещип без предизвестие

Съгласно чл. 327, т. 2 от КТ, вие може да прекратите трудовия договор писмено, без предизвестие, когато работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по КТ или по общественото осигуряване. По реда на чл. 221, ал. 1 от КТ, при прекратяване на основание чл. 327, т. 2 от КТ работодателят Ви дължи обезщетение съгласно чл.221, ал. 1 във връзка с ал. 4, т. 1 от КТ.
Обезщетението по чл. 221, ал. 1 от КТ е в размер на брутното ви трудово възнаграждение за срока на предизвестието – при безсрочно трудово правоотношение и в размер на действителните вреди – при срочно трудово правоотношение. Действителните вреди се изчисляват върху брутното ви трудово възнаграждение за времето, през което бихте останала без работа, но за не повече от остатъка от срока на трудовия договор.
В чл.222 не става въпрос за предизвестието което вие ще отработите, а за предизвестието което вашия работодател би ви дължал съгласно сключения с вас трудов договор. Съгласно чл.326, ал.2 срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Тоест работодателят ви ще ви дължи от една до три заплати в зависимост от това какво сте уговорили в трудовия ви договор.
За да може вие да прекратите трудовото си правоотношение на основание чл. 327, т. 2 от КТ, работодателят ви трябва да е забавил изплащането на цялото трудово възнаграждение, а не само на част от него.
Прекратяването на трудовия договор на основание чл. 327, т. 2 от КТ настъпва от момента на получаването на писменото изявление за прекратяването на договора – чл. 335, ал. 2, т. 3 от КТ. Работодателя ви има задължението да оформи писмено прекратяването (да издаде заповед) и да оформи трудовата ви книжка. Неизпълнението на тези задължения представляват нарушение на трудовото законодателство, за което можете да сезирате инспекцията по труда.

Съдебен иск за неизплатени възнаграждения

Относно неизплатените възнаграждения, може да търсите правата си по съдебен ред заедно с лихви и съдебни разноски, във връзка с неизплащане на трудовото възнаграждение, както и за дължимите от работодателя обезщетения в съответния съд. Срокът, в който следва да се предяви иск е 3-годишен, считано от деня, в който вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред -чл.358, ал.1, т.3 и ал.2, т.2 от КТ.

Изтегли бланка за подаване на жалба от тук! в случай, че желаеш да подадеш на място в територална диркеция по местоживеене.

Формуляра е за подаване на сигнал за нарушение на разпоредбите на трудовото законодателство и ЗДСЛ до Изпълнителна Агенция „Главна Инспекция По Труда“

Сигнал за нарушение

Важно!

Изчерпателната информация е важна за успешното разглеждане на сигнала в законовия срок. Липсата на някои от изброените данни не може да бъде основание да се откаже приемане на сигнала, но ще забави разглеждането й.

Административният орган има право да изиска от подателя на сигнала да отстрани нередовностите в тридневен срок.

Информация за подателя:

При липса на правен интерес от страна на заявителя се образува административно производство,  като заявителят не получава информация за резултатите от това административно производство.

Пишете ни на кирилица!

В случай, че желаете да подадете сигнал по интернет посетете официалната страница http://www.gli.government.bg/page.php?c=156

 

Телефони за граждани

Горещ телефон 0700 17 670

На „Горещия телефон” 0700 17 670 (телефонът е настроен на 5-минутни разговори) на ИА „Главна инспекция по труда” можете да се обаждате, за да получите консултация по въпроси, свързани със законността на трудовите правоотношения, осигуряване и спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и контролът по предоставянето на посреднически услуги за намиране и наемане на работа.

На „Горещия телефон” в рамките на работното време се приемат сигнали за нарушения на трудовото законодателство, по които се извършват проверки от инспекторите по труда. 

Телефон за трудови злополуки 0800 14 008

На телефон 0800 14 008 (телефонът е настроен на 3-минутни разговори) се приемат съобщения за допуснати трудови злополуки, включително и такива, за които има съмнение, че са укрити и не са съобщени в Дирекции "Инспекция по труда".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИСК ЧРЕЗ СЪД / По чл. 410 от ГПК

Имате и основателно право да подадете иск в ОКРЪЖЕН РАЙОНЕН СЪД по местоживеенес, като претендирате за паричното възнаграждение, което ви се полага. В повечето случай бихте се справили сами.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ изтегли от тук

След решение на съда, ако е вползна ваша страна можете да се обърнете към частен съдия изпълнител, който може при представяне на изпълнителния лист или друг акт подлежащ на изпълнение да събира :

  • вземания на физически и юридически лица, а при възлагане от Държавата- събира и публични вземания;

кражби дестка престъпност здраве лични лекари лекари специалисти болници други работа трудови договори неизплатени заплати трудови злополуки некоректен търговец храни интернет