Ако претърпите инцидент по време на работа, веднага трябва да уведомите работодателя си. Ако не можете Вие и след злополуката сте в болница, упълномощете някой Ваш близък да го направи. Правната уредба е регламентирана в Наредба за установяване, разследване, регистрирани и отчитане на трудовите злополуки, КСО (глава пета), КТ(чл.289 и чл.290), Закон за здравословни и безопасни условия на труд чл. 23.
форум

трудова злополука

Кога една злополука може да е трудова?


Ако сте претърпели премеждие, в което е застрашено здравето или живота Ви по време на извършване на служебните си задължения.

Трудова злополука  е всяко внезапно увреждане на здравето, станало по време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило неработоспособност или смърт.

Трудова е и злополуката, станала по време на обичайния път при отиване или връщане от работното място до основното място на живеене; мястото, където осигуреният работник обикновено се храни през работния ден; мястото за получаване на трудовото възнаграждение.

Не е налице трудова злополука, когато пострадалият умишлено е увредил здравето си.

Професионална болест е заболяване, което е настъпило изключително или предимно под въздействието на вредните фактори на работната среда или работния процес и което е включено в Списъка на професионалните болести, издаден от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.

Правната уредба за трудовите злополуки и професионалните заболявания се съдържат в Кодекса за социално осугуряване (глава пета), Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки и Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести.

Станалата трудова злополука се декларира пред Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) в срок от 3 работни дни от узнаване на нейното настъпване.

За всяка злополука се извършва разследване от Комисия под ръководството на ТП на НОИ и задължителното участие на представители на ИА „ГИТ", на комитетите или групите по условия на труд и други компетентни органи. Злополуката, която сте претърпели Вие или Ваш колега или колежка е сериозна, задължително се подава сигнал в полицията.

Веднага трябва да уведомите работодателя си, че сте претърпели трудов инцидент. Негово задължение е да свика комисия, която да разследва случая. За целите на разследването, осигурителят трябва да свика комисия от поне трима човека. Големината на съвещателното тяло зависи от това до колко е тежка самата трудова злополука и дали Вашата фирма членува в някой синдикат. В този случай трябва, освен тримата служители на компанията, да участват и представители на синдиката и на службата по трудова медицина.

В тридневен срок трябва да се подадат необходимите документи за трудова злополука в поделение на Националния осигурителен институт. Това е декларация по образец на НОИ, в която се описва кой е осигурителят, кой е пострадалият, адресните му и лични данни, каква е злополуката и колко тежка е тя, какви са уврежданията от инцидента. Тя се изготвя в четири екземпляра. Освен това с декларацията се подава и протокол за разследването (приложение 2 от Наредба за установяване, разследване, регистрирани и отчитане на трудовите злополуки).

Той трябва да съдържа всички данни, свързани с трудовата злополука, свидетелски показания, място и време на инцидента. Свидетелите трябва за напишат писмени показания, които да се приложат към протокола на разследващата комисия. Трябва да се спомене и лицето, оказало първа помощ.

И така документите, които трябва да занесете в НОИ са следните:
1. Декларация за трудова злополука, подписана от работодателя – 4 екземпляра;
2. Копие от болничен лист, издаден от болницата;
3. Екземпляр от протокол за разследване;
4. Епикриза, ако има такава и ако има смъртен случай – смъртен акт;

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА  ТРУДОВА  ЗЛОПОЛУКА Приложение към чл.3, ал.1 от Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки можете да изтеглите от тук

декларация за трудова злополука

 

Телефони за граждани

Горещ телефон 0700 17 670

На „Горещия телефон” 0700 17 670 (телефонът е настроен на 5-минутни разговори) на ИА „Главна инспекция по труда” можете да се обаждате, за да получите консултация по въпроси, свързани със законността на трудовите правоотношения, осигуряване и спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и контролът по предоставянето на посреднически услуги за намиране и наемане на работа.

На „Горещия телефон” в рамките на работното време се приемат сигнали за нарушения на трудовото законодателство, по които се извършват проверки от инспекторите по труда. 

Телефон за трудови злополуки 0800 14 008

На телефон 0800 14 008 (телефонът е настроен на 3-минутни разговори) се приемат съобщения за допуснати трудови злополуки, включително и такива, за които има съмнение, че са укрити и не са съобщени в Дирекции "Инспекция по труда".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обезщетение при трудова злополука

Въпрос : На какво обезщетение имам право от работодателя при трудова злополука по съдебен ред по КТ?


Отговор : Съгласно чл. 200 от КТ, за вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или смърт на работника или служителя, работодателят отговаря имуществено независимо от това, дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването им.
Работодателят отговаря и когато трудовата злополука е причинена от непреодолима сила при или по повод изпълнението на възложената работа или на каквато и да е работа, извършена и без нареждане, но в интерес на работодателя, както и по време на почивка, прекарана в предприятието./ Въпроси и отговори МТСП

кражби дестка престъпност здраве лични лекари лекари специалисти болници други работа трудови договори неизплатени заплати трудови злополуки некоректен търговец храни интернет