Описание и разяснение за действията на адвокатската кантора ангажираща се с вашето успешно връщане на задълженията:

Работата ни започва с проучване на длъжника. Действията, които ще предприемем ще бъдат съобразени с тяхното финансовото и социалното състояние на длъжника и възможностите му за своевременно плащане на задължението и събиране на дълга.

След проучване и писмено уведомяване на длъжника, ние започваме да преговаряме с длъжниците чрез телефонни разговори или посещения на място. В случаите, когато преценим, че преговорите са безуспешни, ние заедно с клиента избираме подходящ вариант за действие.
В голяма степен ефективността и бързината по събиране на вземането зависи от навременните действия на клиентите ни.

Колкото по-рано кредиторът се обърне към нас, толкова е по-голяма вероятността дългът да бъде върнат своевременно и без затруднения.

Услугата включва извънсъдебно и съдебно събиране на вземания, като преминаването от единият метод към другия става, отчитайки интересът на клиентите ни за запазване на добри отношения с техните длъжници. Извънсъдебно събиране на просрочени взимания се извършва при следната последователност:
- проучване на юридическото и финансовото състояние на длъжника
- издирване на длъжника /ако това се налага/
- писменно уведомяване на длъжника за нашите правомощия по събиране на дълга му и покана за доброволното му плащане
- уточняване размера на дълга с евентуалните лихви и неустойки /ако това е необходимо/
- разговори по телефона
- посещение на длъжника от наши служители и разговори „лице в лице”
- осигуряване на адекватно обезпечение на дълга до неговото пълно изплащане
Съдебно събиране на просрочени вземания става след писменното съгласие на клиента с допълнително договаряне.
Цената на извършената услуга по извънсъдебно събиране на вземания се определя като процент от размера на вземането.

Този процент зависи както от срока на забавата , така и от сложността на всеки конкретен случай.
Основното правило е , че Вие плащате нашето възнаграждение след като средствата от длъжника постъпят във Вашата сметка или каса.

При частично събиране на вземането, възнаграждението ни се отнася само до събраната част.
Резултати и успеваемост Успехът при събиране на вземания е толкова по-бърз, колкото по-рано започнем работа. Резултатността до голяма степен зависии от самите клиенти,тъй като ние действаме единствено по тяхно нареждане. Резултатите зависят много и от документацията, с която е съпроводен конкретния дълг.
Освен за събиране на текущото вземане, ние консултираме клиентите си как най-ефективно и лесно да избягват подобни случаи и как да обезпечават събирането на вземанията си предварително.

Изготвяме специални клаузи, които препоръчваме да бъдат включени в договорите им и акцентираме върху начина на действие при всяка една специфична търговска дейност.
Комисионните ни са директно свързани с резултатността и успеха при събирането на вземането. От клиентите си събираме предварително единствено текущите разходи, свързани с дейността, както и държавните такси, за размера на които клиентът ни е в 100% от случаите предварително уведомен.

За повече информация се свържете с нас,като ни пишете на имейл : contacts@spravedlivostbg.com или тук

Събиране на вземания и действия срещу длъжник - РАБОТОДАТЕЛ, ФИРМА ПАРТНЬОР или ЧАСТНО ЛИЦЕ:
Преди да бъдат заведени каквито и да е съдебни искове, ще бъде направено всичко възможно за доброволното уреждане на въпросите, свързани със събирането на дълга.

Когато усилията се окажат недостатъчни, ще бъде предприето действие с всички позволени от закона средства за да бъдат съберани вземанията от длъжниците.

кражби дестка престъпност здраве лични лекари лекари специалисти болници други работа трудови договори неизплатени заплати трудови злополуки некоректен търговец храни интернет
помощ детско насилие черен регистър некоректни платци образец жалба регистър откраднати автомобили