меню1
екачесвени храни

 2. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

1. Над 20 административнонаказателни състава по Закона за храните, предвиждащи административно наказание “глоба” или имуществена санкция.
2. Нарушенията се установяват с актове, съставени от инспекторите по държавния контрол.
3. Наказателните постановления се издават от ръководителя на съответния орган на държавния контрол в зависимост от подчинението на длъжностното лице, установило нарушението.

3.  НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

  Чл. 228. (1) Който като ръководител или контролен орган нареди или допусне да се произведат недоброкачествени, нестандартни или некомплектни промишлени произведения или произведения, които не отговарят на установените за тях изисквания за качество, тип или белези, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация.
(2) Който в нарушение на служебните си задължения маркира като стандартна или не маркира стока, която не отговаря на съответните изисквания, когато това е задължително, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация.  


Чл. 231. Който пуска в продажба промишлени или селскостопански стоки в значителни количества или със значителна стойност, неотговарящи на изискванията, посочени в ал. 1 на чл. 228, без да е обявил изрично тези техни недостатъци, се наказва с лишаване от свобода до две години, с глоба от хиляда до три хиляди лева и с лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6.


Чл. 350. (1) Който изготви храни или питиета, предназначени за общо ползване, по такъв начин, че в тях се създават или попадат опасни за здравето вещества, както и онзи, който продава, предлага за продан или по друг начин тури в обръщение такива храни или питиета, се наказва с лишаване от свобода до пет години.
(2) Който наруши правила, уреждащи добива, производството, преработката, съхранението или търговията с животни, суровини, храни или питиета, предназначени за общо ползване, и с това изложи на опасност здравето или живота на другиго, се наказва с лишаване от свобода до три години.
(3) Ако от деянието по ал. 1 и 2 е последвала средна телесна повреда за другиго – наказанието е лишаване от свобода до шест години, ако е последвала тежка телесна повреда за другиго – лишаване от свобода от една до осем години, а ако е последвала смърт – лишаване от свобода от три до петнадесет години.


Чл. 350а. Който в нарушение на закон произвежда или предлага на пазара храни, храни за животни или ветеринарномедицински продукти, или питиета, и с това изложи на опасност живота или здравето на другиго, се наказва с лишаване от свобода до три години.


Чл. 351. (1) За деяния по чл. 349 и 350, извършени по непредпазливост, наказанието е лишаване от свобода до две години или пробация.
(2) Ако в този случай е последвала смърт за някого, наказанието е лишаване от свобода до пет години.


Чл. 356а. За приготовление към престъпление по чл. 350, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление, наказанието е лишаване от свобода от три до осем години, но не повече от наказанието, предвидено за съответното престъпление.

СТАТИСТИКА


1/ 10,7% от потребителите са пострадали веднъж през последната година;
2/ 2 % – повече от веднъж;
3/ Заведени дела от потребители почти няма;
3/ Медийни публикации – ежеседмично с много ограничен ефект (често не се назовават имената на фирмите).

ДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
За обезщетяване за вреди, причинени от опасни храни:
- Снабдяване на доказателства за увреждането (медицинско свидетелство, свидетелски показания, документи за покупката, запазване на част от опасната храна и др.);
- Консултация с адвокат, потребителско сдружение или компетентен държавен орган ;
- Идентифициране на източника – търговец, производител, вносител;
- Предявяване на претенция по съответния ред – извънсъдебен или съдебен ред.

При предявяване на претенция по съответния ред – извънсъдебен, като подадете сигнал към Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) on-line или по телефон на интернет адрес http://www.babh.government.bg/bg/signal.html

На телефон 0700 122 99 можете да подавате Вашите сигнали, свързани с:  

-        проблеми с хранителни продукти – изтекъл срок на годност, негодни за консумация продукти, нерегламентирана продажба, неправилно съхранение, некоректно етикетиране;

-        хигиена в обекти за производство и търговия с хранителни продукти, обекти за обществено хранене;

-         проблеми с продукти за растителна защита и торове;

-         здравеопазване и хуманно отношение към животните    

 

ВАЖНО!!! За да се възползвате от правата си по търговска гаранция, спазвайте всичките условия при закупуване на стока да бъде взета касова бележка дори и след, като сте установили проблема закупете отново същият вид стока!!!

В случай, че желаете да потърсите правата си по съдебен ред но не знаете как - обърнете се към нас тук

 

публикация 21.12.2013

 

  1. ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ 

1. Съдебен път – предявяване на граждански иск пред съда - Основание: чл. 45 от ЗЗД
2. Извънсъдебни способи
- извънсъдебно споразумение чрез преки преговори с търговеца
- извънсъдебно споразумение чрез използване на посредничество (медиация).

меню дестка престъпност здраве лични лекари лекари специалисти болници други работа трудови договори неизплатени заплати трудови злополуки некоректен търговец храни интернет
1 помощ детско насилие черен регистър некоректни платци образец жалба регистър откраднати автомобили