През миналата година експертите са разгледали над 300 жалби срещу търговци, които отказват да поправят или сменят повредена стока. 80% от случаите са разрешени в полза на потребителите. У нас 90% от купувачите не знаят какви са правата им да направят рекламация, обясняват от комисията.

Философията на Закона за защита на потребителите е, че фирмите трябва да дават максимална информация за стоката, но рискът си остава за клиента, обяснява Елена Шалваджиева, шеф на "Защита на икономическите интереси на потребителите". Информацията за продуктите не е подробност, а е от първостепенно значение. Ако потребителите нямат данни за фирмата производител и за качествата на продукта, нямат и шанс да се защитят. Непрекъснато ни се оплакват от чужди стоки, които не отговарят на българските стандарти и са неприложими у нас, казва Шалваджиева. Такъв е случаят с бразилски бойлери, които не издържали на налягането в някои райони от страната - хората трябва да ги изхвърлят, защото не са разбрали какво купуват

"Търговците имат право да продават всякакви продукти. Потребителите са длъжни да следят дали отговарят на нуждите им или не", казва експертът Мая Петкова.

Основното, което клиентите не бива да забравят, е да поискат касова бележка и гаранционна карта. "Ако няма гаранционна карта, комисията не може да направи нищо", поясняват експертите. Самият търговецът не е длъжен да дава документ за гаранция. Грижата да настоява за нея и да следи да му я попълнят правилно остава на купувача. Според Шалваджиева масовата грешка, която правят потребителите, е да изхвърлят фискалния бон веднага след покупката. Най-добре е двата документа да се пазят, докато трае гаранционният срок.

Много трябва да се внимава с бялата техника и електрониката. За първите 6 месеца на тази година в комисията са постъпили 125 жалби за рекламации на хладилници, фризери, перални и мобилни телефони. Мая Петкова съветва мераклиите да се сдобият с GSM-апарат втора ръка да не жалят пари и да го дадат за проверка в центровете на оторизираните оператори.

Особено внимателни трябва да бъдат клиентите, когато си дават да им изработи нещо по поръчка. Добре е подробно да се описват параметрите на стоката. Често купувачите се подвеждат по онова, което е вписано в каталога, и се разочароват, като си получат поръчката.

Потребителски прававръщане на стока

Имате право да върнете стока ако тя не отговаря на описанието или рекламата
- Задължително си пазете касовата бележка и всички документи към стоката. Ако се налага да оставите някой от тях в магазина задължително си направете копие.
- Ако дефектирала, гаранционна стока не бъде отремонтирана в срок от 30 дни имате право да поискате замяна с нова или връщане на парите.
- Стока, закупена по телефон, интернет или телевизия може да бъде върната в срок от 7 дни дори и без рекламация поради това, че клиента реално не може да огледа това, което купува. Некоректни търговци отказват на клиенти да се възползват от това си право с обяснението, че опаковката е вече нарушена. Закона гласи, че потребителя да съхранява качествата и безопасността на получената стока, за да може да упражни правото си на отказ, което по своему не включва опаковката. Още повече, че има случай в които няма как да извадиш продукта без да му се наруши опаковката. След връщането на такава стока търговеца има 30дневен срок да възстанови сумата. Не забравяйте след като върнете стоката да си вземете документче за това ако сумата ще ви се изплаща по-късно.
- Времето, през което стоката се намира в сервиза трябва да бъде дописано към гаранционната ви карта и гаранционния срок да бъде удължен с толкова.
- Придвижването на дефектиралата стока става от магазина, от който е закупен. Всеки , който ви праща да си носите стоката еди-къде-си да я ремонтират нарушава правата ви.
- При заявяване на рекламация търговецът е длъжен да я впише в регистъра за рекламации независимо дали той (търговеца) я счита за основателна или не.


ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ – ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРАВА!
     След покупката на желана от вас стока, понякога може да установите, че има липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба – стоката не притежава предварително обявените характеристики, не изпълнява някоя от функциите си или просто спира да работи.
КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА В ТАКИВА СЛУЧАИ?
     При несъответствие на закупена от вас стока или услуга с договора за продажба имате право да предявите рекламация. При предявяването на рекламацията може да се позовете на разпоредбите, касаещи законовата отговорност на продавача съгласно Закона за защита на потребителите или на търговската гаранция, предоставяна ви от продавача, вносителя или производителя.
Законова отговорност на продавача
     Когато се позовавате на законовата отговорност на продавача, е необходимо да знаете:
     Колко е срокът съгласно ЗЗП: 2 години от придобиване на стоката.
     Къде се предявява рекламацията: В търговския обект от където е закупена стоката или е поръчана услугата , или на адреса на управление на търговеца, освен ако в договора или в документа за гаранция е определено друго.
     Пред кого се предявява рекламацията: предявява се пред търговеца или пред упълномощено от него лице.
     Как се предявява рекламация: Устно или писмено.
     Какво е необходимо да представите: Касова бележка, фактура, протокол или друг документ доказващ покупката, както и протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното и други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
     Какво е длъжен търговецът: Независимо от това дали търговецът счита рекламацията ви за основателна или не, то той е длъжен да я впише в „регистър на рекламациите”.
     На какво имате право, ако търговецът приеме, че рекламацията ви е основателна: възстановяване на заплатената сума, на заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, на отбив от цената или на безплатно извършване на ремонт по следния ред:
     Стъпка 1. Ако търговецът е приел вашата рекламация за основателна, то той трябва в едномесечен срок да извърши ремонт на стоката или да я замени с нова.
     Срокът започва да тече от датата на предявяване на рекламацията. Привеждане на стоката с договореното е безплатно за вас. Не дължите разходи за експедиране на стоката или материалите и труда, свързани с ремонта й, и не трябва да понасяте значителни неудобства.
     Стъпка 2. След изтичането на този срок, ако вашата стока не е приведена в съответствие с договора за продажба, вие можете да претендирате за: възстановяване на заплатената сума или да поискате намаляване (отбив) от цената на стоката.
     ВАЖНО!!! Възстановяване на заплатената от вас сума от страна на търговеца още при предявената рекламация не е изрично уредено в закона! Това по-скоро е наложена добра практика на коректните търговци!


     ВАЖНО!!! Когато не сте удовлетворени от решаването на рекламацията, имате право на избор между една от следните възможности: разваляне на договора и възстановяване на заплатената от Вас сума и намаляване на цената.
     Рекламация не може да се предявява по-късно от два месеца от установяване на несъответствието.


     При рекламация на услуга вие имате право да поискате: извършване на услугата в съответствие с договореното; отбив от цената; възстановяване на заплатената сума.
     Рекламация на услуга може да предявите до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата.
     Срокът от две години спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и вас за решаване на спора.
     Преди използване на услугата изискайте максимална информация (по възможност в писмена форма) от лицето, което ви я предоставя – срокове, условия за извършване, вид на влаганите материали, цена, начин на плащане и др.
     Ако несъответствието на стоката се прояви до 6 месеца след доставката й, се приема, че е съществувало при доставката й. В този период тежестта на доказване на несъответствието на стоката с договореното е на търговеца.


     Ако се докаже, че несъответствието се дължи на естеството на стоката, то вие не може да се възползвате от правата си по отношение законовата отговорност.

Търговска гаранция
     Колко е срокът на гаранцията: Търговската гаранция обвързва този, който ви я предоставя. Тя не е задължителна.
     Къде се предявява рекламацията: В обектите, посочени в гаранцията и съобразно условията , посочени в нея (производител, търговец, когато се позовавате на търговска гаранция е необходимо да знаете: вносител).
     Как се предявява рекламацията: Устно или писмено .
     Какво е необходимо да представите: Писмена гаранция.
     Търговската гаранция трябва да съдържа следната информация: обхват, срок, териториален обхват, име и адрес на лицето, предоставящо гаранцията, също така и, че независимо от търговската гаранция потребителят има право и на законова гаранция.
     Когато сте предявили рекламация, позовавайки се на търговска гаранция и рекламацията се удовлетворява чрез замяна на стоката с друга, се запазват първоначалните гаранционни условия. Ако рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, то срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.
ВАЖНО!!! За да се възползвате от правата си по търговска гаранция, спазвайте всичките условия по монтаж, поддръжка или профилактика на закупената от вас стока поставени от лицето предоставило ви търговската гаранция. Информация за това потърсете в заявлението за предоставяне на търговска гаранция/гаранционната карта!!!

В случай, че желаете да потърсите правата си но незнаете как - обърнете се към нас тук

Ето и един от многото случаи постъпил към нашият сайт "Преди седмица си купих италиански боти. Платих 128 лв., а на третото обуване подметката на лявата се разлепи. В магазина отказаха да ми ги сменят, защото били от миналогодишна колекция", разказва 26-годишната Гергана Милчева. Тя е от купувачите, които търсят правата си в Комисията по търговия и защита на потребителите.

кражби дестка престъпност здраве лични лекари лекари специалисти болници други работа трудови договори неизплатени заплати трудови злополуки некоректен търговец интернет
помощ детско насилие черен регистър некоректни платци образец жалба регистър откраднати автомобили