НАРУШАВАНЕ НА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА – РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ

Гражданите на Република България, в качеството им на „пациенти” имат право да се жалват при нарушаване на правата им в лечебните заведения. Това положение е регламентирано в Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване и Национален рамков договор.


Пациентът, съответно неговият родител, настойник или попечител, или упълномощено от него лице има право да подава жалби и сигнали до Районния център по здравеопазване /РЦЗ/ по местоживеене при нарушаване на правата му или при спорове, свързани с медицинското обслужване. Регионалният център по здравеопазване в 7-дневен срок прави служебна проверка по жалбата или сигнала. При констатиране на административно нарушение проверяващият служител на РЦЗ съставя акт за установяване на административното нарушение, а директорът на РЦЗ издава наказателно постановление по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

При установяване на нарушения, наказуеми по реда на Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина и Закона за здравното осигуряване, РЦЗ уведомява и изпраща жалбата на районните колегии на Българския лекарски съюз и Български зъболекарски съюз и на районната здравноосигурителна каса. В тридневен срок от приключване на проверката РЦЗ уведомява пациента за резултатите от проверката и за предприетите действия.


Когато лицето прецени, че има нарушаване на правата му като пациент от страна на лекари, стоматолози или лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, има право да подаде писмена жалба до Районната здравноосигурителна каса по местоживеене или Националната здравноосигурителна каса – София 1407, ул. „Кричим” № 1. Съобразно фактите, изнесени в жалбата контролните органи на здравната каса извършват проверка по документи или на лечебното заведение, като задължително уведомяват жалбоподавателя за резултатите.
При нарушаване на правата на гражданите, свързани с етично-моралните взаимоотношения лекар-пациент или лекар по дентална медицина – пациент, писмени оплаквания се изпращат до етичните комисии на   Български лекарски съюз – София бул. „Иван гешов” № 15 и Български зъболекарски съюз – София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 40.

 

кражби дестка престъпност здраве лични лекари лекари специалисти болници други работа трудови договори неизплатени заплати трудови злополуки некоректен търговец храни интернет